منوعات

أول يخت فاخر للنساء فقط في العالم

يخت

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانيا قبل عدة ايام عن صور أول يخت فاخر للنساء فقط  و يبلغ مساحته نحو  262 قدم  و يتكون من خمس طوابق تحتوي على نادي صحي ، مهبط للطائرة ، مكتبة و مسرح ، غرفة خاصة للتزلج على الجليد ، بركة تدليك مائي ، ساونا و مركز للتجميل ، كما يحتوي على 6 غرف نوم كبيرة مما تتيح الفرصة لنوم  12 سيدة .

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var qc,rc;_.nc=function(a,c){try{return _.Lb(a[c]),!0}catch(d){}return!1};_.oc=function(a,c){var d=(0,_.ra)(a,c),e;(e=0< =d)&&_.qa.splice.call(a,d,1);return e};_.pc=!_.L||_.lc(9);qc=!_.L||_.lc(9);rc=_.L&&!_.jc("9");!_.M||_.jc("528");_.$b&&_.jc("1.9b")||_.L&&_.jc("8")||_.Zb&&_.jc("9.5")||_.M&&_.jc("528");_.$b&&!_.jc("8")||_.L&&_.jc("9"); _.sc=function(a,c){this.type=a;this.k=this.target=c;this.A=!1;this.jf=!0};_.sc.prototype.stopPropagation=function(){this.A=!0};_.sc.prototype.preventDefault=function(){this.jf=!1};_.tc=_.L?"focusin":"DOMFocusIn";_.uc=_.M?"webkitTransitionEnd":_.Zb?"otransitionend":"transitionend";_.vc=function(a,c){_.sc.call(this,a?a.type:"");this.o=this.k=this.target=null;this.B=this.keyCode=this.button=this.clientY=this.clientX=this.vd=this.ud=0;this.G=this.C=this.d=this.w=!1;this.b=this.state=null;a&&this.init(a,c)};_.v(_.vc,_.sc);_.k=_.vc.prototype; _.k.init=function(a,c){this.b=a;var d=this.type=a.type;this.target=a.target||a.srcElement;this.k=c;var e=a.relatedTarget;e?_.$b&&(_.nc(e,"nodeName")||(e=null)):"mouseover"==d?e=a.fromElement:"mouseout"==d&&(e=a.toElement);this.o=e;Object.defineProperties?Object.defineProperties(this,{ud:{configurable:!0,enumerable:!0,get:this.De,set:this.Yh},vd:{configurable:!0,enumerable:!0,get:this.Ee,set:this.Zh}}):(this.ud=this.De(),this.vd=this.Ee());this.clientX=void 0!==a.clientX?a.clientX:a.pageX;this.clientY= void 0!==a.clientY?a.clientY:a.pageY;this.button=a.button;this.keyCode=a.keyCode||0;this.B=a.charCode||("keypress"==d?a.keyCode:0);this.w=a.ctrlKey;this.d=a.altKey;this.C=a.shiftKey;this.G=a.metaKey;this.state=a.state;a.defaultPrevented&&this.preventDefault()};_.k.stopPropagation=function(){_.vc.F.stopPropagation.call(this);this.b.stopPropagation?this.b.stopPropagation():this.b.cancelBubble=!0}; _.k.preventDefault=function(){_.vc.F.preventDefault.call(this);var a=this.b;if(a.preventDefault)a.preventDefault();else if(a.returnValue=!1,rc)try{if(a.ctrlKey||112<=a.keyCode&&123>=a.keyCode)a.keyCode=-1}catch(c){}};_.k.Xf=function(){return this.b};_.k.De=function(){return _.M||void 0!==this.b.offsetX?this.b.offsetX:this.b.layerX};_.k.Yh=function(a){Object.defineProperties(this,{ud:{writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0,value:a}})}; _.k.Ee=function(){return _.M||void 0!==this.b.offsetY?this.b.offsetY:this.b.layerY};_.k.Zh=function(a){Object.defineProperties(this,{vd:{writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0,value:a}})}; var yc;_.wc="closure_listenable_"+(1E6*Math.random()|0);_.xc=function(a){return!(!a||!a[_.wc])};yc=0;var zc;zc=function(a,c,d,e,f){this.ub=a;this.b=null;this.src=c;this.type=d;this.nc=!!e;this.Kc=f;this.key=++yc;this.Jb=this.mc=!1};_.Ac=function(a){a.Jb=!0;a.ub=null;a.b=null;a.src=null;a.Kc=null};_.Bc=function(a){this.src=a;this.b={};this.d=0};_.Bc.prototype.add=function(a,c,d,e,f){var g=a.toString();a=this.b[g];a||(a=this.b[g]=[],this.d++);var h=_.Cc(a,c,e,f);-1d.keyCode||void 0!=d.returnValue)){t:{var g=!1;if(0==d.keyCode)try{d.keyCode=-1;break t}catch(h){g=!0}if(g||void 0==d.returnValue)d.returnValue=!0}d=[];for(g=e.k;g;g=g.parentNode)d.push(g);for(var g=a.type,l=d.length-1;!e.A&&0< =l;l--){e.k=d[l];var q=Qc(d[l],g,!0,e),f=f&&q}for(l=0;!e.A&&l>>0);_.Hc=function(a){if(_.Sb(a))return a;a[Rc]||(a[Rc]=function(c){return a.handleEvent(c)});return a[Rc]};

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var Sc,Tc;Sc=function(a){var c=arguments.length;if(1==c&&_.Nb(arguments[0]))return Sc.apply(null,arguments[0]);for(var d={},e=0;e2*this.k&&ld(this),!0):!1};var ld=function(a){if(a.k!=a.b.length){for(var c=0,d=0;c=d.length)throw _.id;var h=d[c++];return a?h:e[h]}};return h}; _.md=function(a,c){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)}; _.nd=function(a){if("function"==typeof a.Ja)return a.Ja();if(_.da(a))return a.split("");if(_.Wc(a)){for(var c=[],d=a.length,e=0;e(0,window.parseFloat)(a[1])&&(this.d=!0)};_.v(Ed,_.G); Ed.prototype.Wd=function(a,c){if(!this.d)if(c instanceof Array)for(var d in c)this.Wd(a,c[d]);else{d=(0,_.t)(this.A,this,a);var e=this.w+c;this.w++;a.setAttribute("data-eqid",e);this.o[e]=d;a&&a.addEventListener?a.addEventListener(c,d,!1):a&&a.attachEvent?a.attachEvent("on"+c,d):_.J(Error("y`"+a))}}; Ed.prototype.We=function(a,c){if(this.d)return null;if(c instanceof Array){var d=null,e;for(e in c){var f=this.We(a,c[e]);f&&(d=f)}return d}d=null;this.b&&this.b.type==c&&this.k==a&&(d=this.b,this.b=null);if(e=a.getAttribute("data-eqid"))a.removeAttribute("data-eqid"),(e=this.o[e])?a.removeEventListener?a.removeEventListener(c,e,!1):a.detachEvent&&a.detachEvent("on"+c,e):_.J(Error("z`"+a));return d};Ed.prototype.A=function(a,c){this.b=c;this.k=a;c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1}; _.Ea("eq",new Ed);_.Fd=function(a){_.jb(function(){var c=window.document.querySelector("."+a);c&&(c=c.querySelector(".gb_D"))&&_.w("eq").Wd(c,"click")})}; }catch(e){_._DumpException(e)} try{ var Gd;Gd=function(a){if(a.classList)return a.classList;a=a.className;return _.da(a)&&a.match(/\S+/g)||[]};_.Hd=function(a,c){return a.classList?a.classList.contains(c):_.xa(Gd(a),c)};_.P=function(a,c){a.classList?a.classList.add(c):_.Hd(a,c)||(a.className+=0/g;Od=/"/g;Pd=/'/g;Qd=/\x00/g;Rd=/[\x00&<>"']/;_.Sd=function(a){if(!Rd.test(a))return a;-1!=a.indexOf("&")&&(a=a.replace(Ld,"&"));-1!=a.indexOf("< ")&&(a=a.replace(Md,"<"));-1!=a.indexOf(">")&&(a=a.replace(Nd,">"));-1!=a.indexOf('"')&&(a=a.replace(Od,"""));-1!=a.indexOf("'")&&(a=a.replace(Pd,"'"));-1!=a.indexOf("\x00")&&(a=a.replace(Qd,"�"));return a}; _.Td=function(a){return a instanceof _.cd&&a.constructor===_.cd&&a.k===_.bd?a.b:"type_error:SafeHtml"};_.Ud=function(a,c,d){return 2>=arguments.length?_.qa.slice.call(a,c):_.qa.slice.call(a,c,d)}; var Vd;Vd=!_.L||_.lc(9);_.Wd=!_.$b&&!_.L||_.L&&_.lc(9)||_.$b&&_.jc("1.9.1");_.Xd=_.L&&!_.jc("9");_.Yd=_.L||_.Zb||_.M;_.Zd=function(a,c){a.innerHTML=_.Td(c)};var ae,de,ee;_.R=function(a,c){var d=c||window.document,e=null;d.querySelectorAll&&d.querySelector?e=d.querySelector("."+a):e=_.$d(a,c)[0];return e||null}; _.$d=function(a,c){var d,e,f,g;d=window.document;d=c||d;if(d.querySelectorAll&&d.querySelector&&a)return d.querySelectorAll(""+(a?"."+a:""));if(a&&d.getElementsByClassName){var h=d.getElementsByClassName(a);return h}h=d.getElementsByTagName("*");if(a){g={};for(e=f=0;d=h[e];e++){var l=d.className;"function"==typeof l.split&&_.xa(l.split(/\s+/),a)&&(g[f++]=d)}g.length=f;return g}return h}; _.be=function(a,c){_.Pb(c,function(c,e){"style"==e?a.style.cssText=c:"class"==e?a.className=c:"for"==e?a.htmlFor=c:e in ae?a.setAttribute(ae[e],c):0==e.lastIndexOf("aria-",0)||0==e.lastIndexOf("data-",0)?a.setAttribute(e,c):a[e]=c})};ae={cellpadding:"cellPadding",cellspacing:"cellSpacing",colspan:"colSpan",frameborder:"frameBorder",height:"height",maxlength:"maxLength",role:"role",rowspan:"rowSpan",type:"type",usemap:"useMap",valign:"vAlign",width:"width"}; _.S=function(a,c,d){return _.ce(window.document,arguments)};_.ce=function(a,c){var d=c[0],e=c[1];if(!Vd&&e&&(e.name||e.type)){d=["< ",d];e.name&&d.push(' name="',_.Sd(e.name),'"');if(e.type){d.push(' type="',_.Sd(e.type),'"');var f={};_.za(f,e);delete f.type;e=f}d.push(">");d=d.join("")}d=a.createElement(d);e&&(_.da(e)?d.className=e:_.Nb(e)?d.className=e.join(" "):_.be(d,e));2=a||96< =a&&106>=a||65< =a&&90>=a||_.M&&0==a)return!0;switch(a){case 32:case 63:case 107:case 109:case 110:case 111:case 186:case 59:case 189:case 187:case 61:case 188:case 190:case 191:case 192:case 222:case 219:case 220:case 221:return!0;default:return!1}};_.je=function(a){if(_.$b)a=le(a);else if(_.dc&&_.M)t:switch(a){case 93:a=91;break t}return a}; le=function(a){switch(a){case 61:return 187;case 59:return 186;case 173:return 189;case 224:return 91;case 0:return 224;default:return a}};

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var me;me=[1,4,2];_.ne=function(a){return(_.pc?0==a.b.button:"click"==a.type?!0:!!(a.b.button&me[0]))&&!(_.M&&_.dc&&a.w)};var oe,qe;oe=function(){};_.pe=new oe;qe=["click",_.$b?"keypress":"keydown","keyup"];oe.prototype.b=function(a,c,d,e,f){var g=function(a){var d=_.Hc(c),f=_.fe(a.target)?a.target.getAttribute("role")||null:null;"click"==a.type&&_.ne(a)?d.call(e,a):13!=a.keyCode&&3!=a.keyCode||"keyup"==a.type?32!=a.keyCode||"keyup"!=a.type||"button"!=f&&"tab"!=f||(d.call(e,a),a.preventDefault()):(a.type="keypress",d.call(e,a))};g.d=c;g.b=e;f?f.b(a,qe,g,d):_.N(a,qe,g,d)};

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var re,ye,ze,Fe,Ge,Ke;re={};_.se=function(){this.b="";this.d=re};_.se.prototype.tb=!0;_.se.prototype.jb=function(){return this.b};_.se.prototype.Hd=!0;_.se.prototype.Xb=function(){return 1};_.te=function(a){return a instanceof _.se&&a.constructor===_.se&&a.d===re?a.b:"type_error:SafeUrl"};_.ue=function(a,c){this.width=a;this.height=c};_.k=_.ue.prototype;_.k.clone=function(){return new _.ue(this.width,this.height)};_.k.fc=function(){return!(this.width*this.height)}; _.k.ceil=function(){this.width=Math.ceil(this.width);this.height=Math.ceil(this.height);return this};_.k.floor=function(){this.width=Math.floor(this.width);this.height=Math.floor(this.height);return this};_.k.round=function(){this.width=Math.round(this.width);this.height=Math.round(this.height);return this};_.ve=function(a){return a.parentWindow||a.defaultView};_.we=function(a){return _.M||"CSS1Compat"!=a.compatMode?a.body||a.documentElement:a.documentElement}; _.xe=function(a,c){this.x=_.n(a)?a:0;this.y=_.n(c)?c:0};_.xe.prototype.clone=function(){return new _.xe(this.x,this.y)};_.xe.prototype.ceil=function(){this.x=Math.ceil(this.x);this.y=Math.ceil(this.y);return this};_.xe.prototype.floor=function(){this.x=Math.floor(this.x);this.y=Math.floor(this.y);return this};_.xe.prototype.round=function(){this.x=Math.round(this.x);this.y=Math.round(this.y);return this};ye=/[()']|%5B|%5D|%25/g;ze={"'":"%27","(":"%28",")":"%29","%5B":"[","%5D":"]","%25":"%"}; _.Ae=function(a,c){if(a.contains&&1==c.nodeType)return a==c||a.contains(c);if("undefined"!=typeof a.compareDocumentPosition)return a==c||Boolean(a.compareDocumentPosition(c)&16);for(;c&&a!=c;)c=c.parentNode;return c==a};_.Be=function(a){return a&&a.parentNode?a.parentNode.removeChild(a):null};_.Ce=function(a){for(var c;c=a.firstChild;)a.removeChild(c)};_.De=function(a){return a?_.ve(a):window}; _.Ee=function(a){a=(a||window).document;a="CSS1Compat"==a.compatMode?a.documentElement:a.body;return new _.ue(a.clientWidth,a.clientHeight)};Fe=/^(?:(?:https?|mailto|ftp):|[^&:/?#]*(?:[/?#]|$))/i;Ge=function(a){try{var c=(0,window.encodeURI)(a)}catch(d){return"about:invalid#zClosurez"}return c.replace(ye,function(a){return ze[a]})};_.He=function(a){this.b=a||_.m.document||window.document};_.He.prototype.N=function(a){return _.da(a)?this.b.getElementById(a):a}; _.He.prototype.d=function(a,c,d){return _.ce(this.b,arguments)};_.Ie=function(a){var c=a.b;a=_.we(c);c=_.ve(c);return _.L&&_.jc("10")&&c.pageYOffset!=a.scrollTop?new _.xe(a.scrollLeft,a.scrollTop):new _.xe(c.pageXOffset||a.scrollLeft,c.pageYOffset||a.scrollTop)};_.He.prototype.appendChild=function(a,c){a.appendChild(c)};_.He.prototype.k=_.Ce;_.He.prototype.removeNode=_.Be;_.He.prototype.contains=_.Ae;_.Je=function(a){return 9==a.nodeType?a:a.ownerDocument||a.document}; _.Le=function(a){if(a instanceof _.se)return a;a=a.tb?a.jb():String(a);a=Fe.test(a)?Ge(a):"about:invalid#zClosurez";var c=new _.se;c.b=a;return c};_.Me=function(a){try{return a&&a.activeElement}catch(c){}return null};_.Ne=function(a,c){if("textContent"in a)a.textContent=c;else if(3==a.nodeType)a.data=c;else if(a.firstChild&&3==a.firstChild.nodeType){for(;a.lastChild!=a.firstChild;)a.removeChild(a.lastChild);a.firstChild.data=c}else _.Ce(a),a.appendChild(_.Je(a).createTextNode(String(c)))}; _.Oe=function(a,c){var d=c||window.document;return d.querySelectorAll&&d.querySelector?d.querySelectorAll("."+a):_.$d(a,c)};_.Pe=function(a){return a?new _.He(_.Je(a)):Ke||(Ke=new _.He)};_.Qe=function(a,c){var d;d=c instanceof _.se?c:_.Le(c);a.href=_.te(d)}; var Te,Ye;_.Re=function(a,c){var d=_.Je(a);return d.defaultView&&d.defaultView.getComputedStyle&&(d=d.defaultView.getComputedStyle(a,null))?d[c]||d.getPropertyValue(c)||"":""};_.Se=function(a,c){return _.Re(a,c)||(a.currentStyle?a.currentStyle[c]:null)||a.style&&a.style[c]};_.Ue=function(a,c,d){var e;c instanceof _.xe?(e=c.x,c=c.y):(e=c,c=d);a.style.left=Te(e,!1);a.style.top=Te(c,!1)}; _.Ve=function(a){var c;try{c=a.getBoundingClientRect()}catch(d){return{left:0,top:0,right:0,bottom:0}}_.L&&a.ownerDocument.body&&(a=a.ownerDocument,c.left-=a.documentElement.clientLeft+a.body.clientLeft,c.top-=a.documentElement.clientTop+a.body.clientTop);return c};_.Xe=function(a,c,d){if(c instanceof _.ue)d=c.height,c=c.width;else if(void 0==d)throw Error("A");a.style.width=Te(c,!0);_.We(a,d)};Te=function(a,c){"number"==typeof a&&(a=(c?Math.round(a):a)+"px");return a}; _.We=function(a,c){a.style.height=Te(c,!0)};_.Ze=function(a){var c=Ye;if("none"!=_.Se(a,"display"))return c(a);var d=a.style,e=d.display,f=d.visibility,g=d.position;d.visibility="hidden";d.position="absolute";d.display="inline";a=c(a);d.display=e;d.position=g;d.visibility=f;return a};Ye=function(a){var c=a.offsetWidth,d=a.offsetHeight,e=_.M&&!c&&!d;return _.n(c)&&!e||!a.getBoundingClientRect?new _.ue(c,d):(a=_.Ve(a),new _.ue(a.right-a.left,a.bottom-a.top))}; _.$e=function(a,c){a.style.display=c?"":"none"};_.af=_.$b?"MozUserSelect":_.M?"WebkitUserSelect":null;

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ _.bf=function(a){return _.Wd&&void 0!=a.children?a.children:(0,_.ta)(a.childNodes,function(a){return 1==a.nodeType})};_.cf=function(a,c,d,e,f){_.pe.b(c,d,e,f||a.Q||a,a)};_.T=function(a){return _.da(a)?window.document.getElementById(a):a};_.df=function(a,c){for(;a&&1!=a.nodeType;)a=c?a.nextSibling:a.previousSibling;return a}; _.ef=function(a,c,d){_.Dd.call(this,a);this.S=this.C=null;this.aa=c;this.k=_.R("gb_H",this.d);this.w=_.R("gb_D",this.d);this.R=!1;this.A=_.w("dd");this.A.zh(this);this.k.setAttribute("aria-hidden","true");d||this.ta()};_.v(_.ef,_.Dd);_.k=_.ef.prototype; _.k.ta=function(){this.w&&(_.cf(this,this.w,this.Jc,!1,this),this.w.setAttribute("aria-expanded","false"));this.k&&_.cf(this,this.k,this.rg,!1,this);_.cf(this,window.document,this.Le,!0,this);this.G(window.document,_.ke(27)?"keypress":"keyup",this.va,!1,this);this.G(this.d,"mouseover",this.Ig,!1,this);this.G(this.d,"mouseout",this.Hg,!1,this)};_.k.getId=function(){return this.aa};_.k.Jc=function(a){ff(this)?this.close():this.open();a.preventDefault();a.stopPropagation()}; _.k.rg=function(a){for(a=a.target;a&&a!=this.k;){if("A"==a.tagName&&!_.Hd(a,"gb_7b")){this.close(!0);this.w&&(0,window.setTimeout)((0,_.t)(this.w.focus,this.w),0);break}a=a.parentNode}};_.k.qc=function(a){return!(!a||!_.Ae(this.d,a))};_.k.Le=function(a){this.qc(a.target)||this.close()};_.k.Ig=function(a){gf(this,(0,_.t)(this.$b,this),a)};_.k.Hg=function(a){gf(this,(0,_.t)(this.Cd,this),a)}; var gf=function(a,c,d){var e=d.o&&_.Ae(a.d,d.o),f=d.o&&hf(a,d.o);a=hf(a,d.target);e||c(0,d);e&&!f||a||c(1,d);!f&&a&&c(2,d)};_.ef.prototype.va=function(a){if(27==a.keyCode){a=_.Me(window.document);var c=this.qc(a),d=ff(this);this.close();d&&c?this.w.focus():a&&a.focus()}};_.ef.prototype.$b=_.ba;_.ef.prototype.Cd=_.ba;var hf=function(a,c){return c&&a.k?_.Hd(c,"gb_ja")||_.Hd(c,"gb_ka")||!!a.k&&_.Ae(a.k,c):!1};_.ef.prototype.M=function(){_.ef.F.M.call(this);this.k=null}; var jf=function(a){if(a.w&&(a=a.w.getAttribute("data-ved")))return{ved:a}};_.ef.prototype.open=function(){if(!ff(this)){this.A.jd(0,this);this.A.kf(this);_.P(this.d,"gb_La");this.k.setAttribute("aria-hidden","false");this.w&&this.w.setAttribute("aria-expanded","true");if(_.L&&this.k){var a=_.R("gb_ic");if(!a){var a=_.S("IFRAME",{"class":"gb_ic",src:'javascript:""',frameBorder:0}),c=_.R("gb_Ec");c&&c.appendChild(a)}_.Q(a,"gb_Zb");this.ka()}this.C&&_.K(this.C,jf(this));this.A.jd(1,this);this.Ae()}}; _.ef.prototype.Ae=function(){this.k.focus()};_.ef.prototype.ka=function(){if(_.L&&this.k){var a=_.R("gb_ic");a&&_.Xe(a,_.Ze(this.k))}};_.ef.prototype.close=function(a){if(ff(this)&&this.A.Ef(this)){this.A.Ve(this)&&this.A.kf(null);_.Q(this.d,"gb_La");this.k.setAttribute("aria-hidden","true");this.w&&this.w.setAttribute("aria-expanded","false");if(_.L){var c=_.R("gb_ic");c&&_.P(c,"gb_Zb")}!a&&this.S&&_.K(this.S,jf(this));this.A.jd(2,this);return!0}return!1};var ff=function(a){return _.Hd(a.d,"gb_La")};

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var kf=function(){_.ib.k(_.J)};var lf=function(a,c){var d=_.pd(kf);a.addEventListener?a.addEventListener(c,d):a.attachEvent("on"+c,d)};var mf=[1,2],nf=function(a){_.z(this,a,0,mf)};_.v(nf,_.y);var of;window.gbar&&window.gbar._DPG?of=window.gbar._DPG[0]||{}:of={};var pf;window.gbar&&window.gbar._LDD?pf=window.gbar._LDD:pf=[];var qf=_.lb(),rf,sf=_.H(_.I.K());rf=_.C(sf,nf,17);var tf=new _.Qa(qf,rf||new nf,of,pf,_.Kb(),_.wb());_.Ea("m",tf); if(_.D(_.A(qf,18),!0))tf.B();else{var uf=(0,_.t)(tf.B,tf,_.F(_.A(qf,19),200));_.jb(uf)}lf(window.document,"DOMContentLoaded");lf(window,"load"); _.u("gbar.mls",function(){});var vf=_.lb(),wf=_.C(vf,_.Ia,8)||new _.Ia;_.u("gbar.bv",{n:_.F(_.A(wf,2)),r:_.E(_.A(wf,4)),f:_.E(_.A(wf,3)),e:_.E(_.A(wf,5)),m:_.F(null!=_.A(wf,1)?_.A(wf,1):1,1)});_.u("gbar.kn",function(){return!0});_.u("gbar.sb",function(){return!1}); }catch(e){_._DumpException(e)} try{ var xb=function(a,c){a.w.push(c)},yb=function(a,c,d){this.o=a;this.d=!1;this.b=c;this.k=d};yb.prototype.Wa=function(a){if(this.d)throw Error("e`"+this.b);try{a.apply(this.o,this.k),this.d=!0}catch(c){}};var zb=function(a){_.G.call(this);this.k=a;this.b=[];this.d={}};_.v(zb,_.G);zb.prototype.o=function(a){var c=(0,_.t)(function(){this.b.push(new yb(this.k,a,Array.prototype.slice.call(arguments)))},this);return this.d[a]=c}; zb.prototype.Wa=function(){for(var a=this.b.length,c=this.b,d=[],e=0;ec&&(c=0);a.b.style.width=c+"px";d=a.b.offsetWidth-d;a.b.style.width=d+"px";return d-e},zo=function(a){var c=a.b.style.width;a.b.style.width="";return c}; var Do=function(a,c,d){var e;void 0==e&&(e=-1);return{className:a,hb:{Ic:c||0,Xc:d||0,Tb:e}}},Eo={className:"gb_Xb",items:[Do("gb_Oa"),Do("gb_dc"),Do("gb_Fb",0,2),Do("gb_ec"),Do("gb_8",1,1)],fb:[{className:"gb_8",items:[Do("gb_Fc",0,1),Do("gb_Ec",0,1)],fb:[function(a){a=a.gb_Fc;var c;if(a)c=a.N();else{c=window.document.querySelector(".gb_Fc");if(!c)return null;a=new wo(c)}c=c.querySelectorAll(".gb_h");for(var d=0;da&&(this.o=0,this.w(new mo))}};_.k.Ph=function(a){this.B.push(a)};_.k.Bf=function(a){var c=Io().es.h;this.oe=c+a;for(a=0;a // ]]>

 ليديا برساني هي من قامت بتصميم هذا اليخت حيث إستخدمت الفسيفساء الذهبية الفاخرة و الصدف ، الثريات التي زينت بالكريستال  والأحجار الكريمة و العقيق ،  و أثاث مصنوع من الخشب ذو الجودة العالية ، كما أضافة بعض الفرو والزهور في تصميمه و أطلق على هذا اليخت إسم ” La Belle ” و بالعربية ” الجمال ” .

و قالت ليديا بأنها لم تعطي السعر النهائي لهذا اليخت و أنه خاص للسيدات المليونيرات و بأن الفكرة كانت تهدف لبناء أفخم يخت خاص للنساء .

يخت6
مهبط للطائرات ، هنا نرى طائرة مصنوعة من الذهب و هي مجرد مجسم .
يخت1
غرفة النوم الرئيسية تحتوي على سرير مزدوج و إطلالة بانورامية .
يخت4
ثريات سواروفسكي مصنوعة من الكريستال و العقيق .
أول
غرفة تناول الطعام و المشروبات و المثلجات .
يخت2
غرفة السينما لمشاهدة اجدد الأفلام .اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *